Formandsindlæg

Indlæg til blad nr. 453. Juni 2018.

afs. Landsformand Gunhild Olesen Møller

Igen i år kunne vi afholde årsmøde i strålende solskin. Det var et godt og veltilrettelagt årsmøde der blev afviklet i Sjællandsyd Kredsen med overnatning på Hotel Comwell i Sorø. Da vi var flest deltagere var der 80. Det er færre end sidste år, men stadig et fint deltagerantal. Geografisk bevægede vi os ind i nabokredsene. Der var ingen bus til rådighed og den blev fravalgt tidligt i planlægningsfasen, da der alle steder var gode parkeringsmuligheder. Deltagerne fra Jylland foretrækker kørsel i egen bil, da det er forbundet med stor risiko for hærværk at efterlade sin bil på en pendlerplads langs motorvejen.

Forturen i Sorø var tilrettelagt af redaktør Ole G. Nielsen og 50 personer deltag. Det var to meget vidende guider der viste rundt. Hermed en tak til alle der har medvirket til årsmødets afvikling.

Årsregnskabet udviste et overskud på kr. 8.338 hvilket var tæt på det budgetterede. Vedrørende år 2019 er kontingentet uændret fastsat til kr. 300. Med det udgiftsniveau der estimes vil det give et underskud på kr. 32.000. Derfor er det nødvendigt at se på besparelsesmuligheder. Det optalte jeg også i min sidste leder i blad nr. 452. Eftersom at Slægtsgårdsarkivet har kostet mellem kr. 57.000-70.000 at drive i de senere år er det nødvendigt at se på denne udgift i takt med at medlemstallet har været jævnt faldende. Antallet af landbrug falder stadig og det smitter også af på antallet af slægtsgårde, om end lidt langsommere. Derfor bliver en af arbejdsopgaverne i det kommende år at finde ud af hvordan oplysningerne i arkivalierne kan opbevares for eftertiden. For indeværende er der en forespørgsel hos Rigsarkivet og de har udbedt sig mere udførlige beskrivelser af hvad Slægtsgårdsarkivet indeholder. Rigsarkivet er meget selektivt når det gælder om at modtage materiale fra privatarkiver og der er brugerbetaling på afleveringer. Der har ikke været besluttet nogen indsamlingspolitik for Slægtsgårdsarkivet, så der forefindes meget andet end materiale om slægtsgårde. Det tegner til at der forestår et større arbejde med at finde ud af hvor de forskellige arkivmaterialer kan genplaceres.

På årsmødet generalforsamling var der for andet år i træk igen kampvalg. Jeg var indstillet til genvalg af et flertal i hovedbestyrelsen, som allerede nævnt i blad nr. 452. Tidligere forretningsfører Inger Hansen stillede op med det formål at give Slægtsgårdsforeningen et roligt otium. Den linje var der 4 der tilsluttede sig. 4 stemte blankt og 37 støttede mit kandidatur. Det er jeg glad for. Jeg står for linjen med at fortsætte foreningsdriften, så lange der er mulighed for det. Det kræver naturligvis løbende tilpasninger af økonomien. Derfor er jeg glad for at både næstformand Finn Bang Olsen og forretningsudvalgsmedlem Niels Ole Volhøj fortsætter på posterne, Arkivudvalget forblev også uændret.

Hvorvidt forretningsudvalget er nødt til at gå ind og hjælpe de lokalkredse der ikke fungerer må komme an på en prøve. Det er før sket. Det kan for indeværende dreje sig om indsamling af e-mail adresser og om manglende afholdelse af en generalforsamling. Det er lokalkredsene der har ansvaret for medlemsplejen lokalt og det er også dem der skal sørge for at der afholdes nogle arrangementer. Det er ærgerligt når folk melder sig ud begrundet i manglende aktivitet. I år udkommer Slægtsgården 5 gange og det er også besluttet at fastholde den kadence i år 2019.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til de medlemmer der har gentegnet sig. Vi mangler at følge op på nogle medlemmer, så hvis du har en opkrævning der ligger på dit medlemskab kan jeg kun opfordre til at få den betalt. Vi samler stadig e-mails ind og vil gerne modtage disse. Det letter administrationen hos Inger Marie Wibholm. Der har bebudet sin fratræden med udgangen af dette år. Det er både dyrt og arbejdskrævende at udsende breve med postvæsenet.

 

Formandsindlæg til blad nr. 452. maj 2018
Afs. Gunhild Olesen Møller

Der er intet som foråret når dagene længes, lærken synger og alt grønnes. Landbruget er et af de få erhverv der er afhængig af vind og vejr. For godt nok er der travlt i marken, men jeg bliver også mindet om hvorfor jeg egentlig valgte at blive landmand når jeg ser ploven vende jorden bag mig og den sorte jord blive vendt op og de frække måger i hundredvis venter på at der skal blive serveret en godbid. Her fra Bronzehavegaards marker er der udsigt til Limfjorden. Jeg har god tid til at nyde udsigten og overveje verdenssituationen når jeg kører frem og tilbage.
Det har været et travlt år i foreningen. Forretningsudvalget (FU), Finn Bang Olsen, Niels Ole Volhøj og undertegnede, har været omme ad rigtig mange ting. Også ret trælse ting ind i mellem. I FU har vi været enige om tingene og nødvendigheden af fortsat at modernisere foreningen. Snakken om at lukke foreningen er ligesom ikke aktuel. Forleden på hovedbestyrelsesmødet på Gl. Estrup var der fin opbakning fra kredsformændene til at blive årsmødeværter de næste fire år.
Et fast punkt på hovedbestyrelsesmødet er valg af formand på årsmødet. Der blev forlangt skriftlig afstemning blandt de 14 stemmeberettigede. Kun mit navn blev foreslået og så skred man til afstemning. 11 stemte for mit kandidatur, to var blanke og en undlod at stemme. Jeg hæfter mig mest ved de 11 der vil i samme retning som jeg og ruste foreningen til fremtiden, fremfor de der synes at det hele skal køre i samme spor.
Det leder over i det næste. Slægtsgårdsarkivet har i disse dage været på Gl. Estrup i 25 år. Dengang havde foreningen op mod 3.000 medlemmer til at betale arkivudgifterne. Nu er tallet på godt 900 og eftersom tallet har været jævnt faldende belaster Slægtsgårdsarkivet foreningen med en stadig større andel af kontingentindtægterne. Arkivdriften har andraget mellem kr. 55.000-70.000 de senere år og det er uholdbart på sigt. Budgetforslaget i foreningen er for år 2019 et minus på kr. 32.000.
Der er samlet rigtig meget på arkivet, også ting som rettelig hører mere hjemme på lokalarkiver og noget på Det Kongelige Bibliotek. Brugerne af arkiver har en anden forventning til tilgængelighed i dag, end tidligere.
Folk er vandt til at kunne sidde hjemme ved deres pc og tilgå oplysningerne. På Slægtsgårdsarkivet kan folk tilgå oplysningerne ved at besøge stedet eller bede arkivarerne kopiere nogle få sider. I år 2017 var der 30 besøgende og forespørgsler per mail. Der er et meget stort digitaliseringsefterslæb, som ikke kan udføres i de fire timer arkivet har åbent om ugen.
FU, arkivudvalget og en arkivar har haft møde med ledelsen på Det Grønne Museum og det ligger alle stærkt på sinde at bevare oplysningerne om slægtsgårdene for eftertiden. Museet har tidligere været inddraget i overvejelser om arkivets fremtid og dengang som nu har de meddelt at de vil være behjælpelige med at finde en løsning, men arkivdrift er ikke noget de hverken kan eller må påtage sig eftersom det ikke er inden for deres ansvars område. Ledelsen på museet anbefalede at kontakte Statens Arkiver, men oplyste samtidig at der er brugerbetaling ved afleveringer. På hovedbestyrelsesmødet blev det besluttet at afsøge mulighederne hos Statens Arkiver.

Webmaster søges
Dansk Slægtsgårdforening mangler stadig en person, der vil påtage sig at holde hjemmesiden opdateret. For indeværende har jeg en kontakt der udfører det, men det er en nødløsning som er midlertidig.
Opdatering af hjemmesiden er ikke nogen stor opgave og det drejer sig om at bruge lidt tid et par gange om måneden.

Fmd. Gunhild Olesen Møller