Formandsindlæg

Indlæg til blad nr. 457. Udkommer 1. maj 2019

Af: Landsformand Gunhild Olesen Møller

I skrivende stund kan vi se tilbage på en mild vinter stort set uden sne. Afgrøderne har de fleste steder overvintret fint. Dog er der kommet rekordstore regnmængder her i marts, som gør det svært at færdes på markerne. På det seneste er priserne på svin steget, hvilket også var meget tiltrængt. Den ekstremt tørre sommer 2018 gav en meget lille avl og mange er nødt til at supplere med indkøbt foder i disse måneder til høje priser. Baggrunden for noteringsstigningen er desværre ret dyster. Et ukontrollabelt udbrud af svinepest i Kina, gør at de nedslagter svin i stor stil. Det får de vel styr på over tid og får gang i egenproduktionen igen. Så det gamle ordsprog om den enes død, den andens brød er vel ikke ramt helt ved siden af.

Dansk Slægtsgårdsforening har haft faldende medlemstal gennem mange år og færre indtægter til sin disposition. Det har været nødvendigt løbende at se på udgifterne. Derfor tog Hovedbestyrelsen (HB) den beslutning sidste år at ville udfase Slægtsgårdsarkivet. Eftersom denne omkostning belastede foreningen med en stadig større andel af kontingentet. I Nyt fra Hovedbestyrelsen er det beskrevet at Rigsarkivet er interesseret i at overtage omtrent halvdelen af arkivets indhold. Et tilbud som jeg er bemyndiget til at underskrive på vegne af HB. Det medfører at det er nødvendigt at få ændret vedtægterne. Sidste år spurgte jeg på HB-mødet om nogen ville være behjælpelig med det. Ingen meldte sig. Heller ikke en forespørgsel i Slægtsgården i år 2018 efter en person med juridisk indsigt gav resultat. Forretningsudvalget tog kontakt til vores tidligere ejendomsrådgiver Peter Christensen, som har undervist i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Han påtog sig opgaven og har foretaget en gennemskrivning af vores vedtægter. De blev sidst revideret og vedtaget på årsmødet i år 2016. Vedtægterne har løbende været ændret over tid og trængte til en opstramning. Foreningen er ikke registreret som arbejdsgiver og begrebet ansatte er luget ud. Der er ingen ansatte og alle arbejder frivilligt i foreningen. Det samme gælder alle de steder hvor arkivet var omtalt i vedtægterne. Ved en opløsning af foreningen er det årsmødet der tager stilling til en eventuel formues anvendelse.

Forretningsudvalget holdt møde på Fyn 3. marts og ved denne lejlighed blev årsregnskabet for 2018 gennemgået med kasserer Connie F. Neumann. De to revisorer har godkendt det uden bemærkninger.

Samme dag blev der afholdt møde med redaktør Ole G. Nielsen og emnet for dette møde var indholdet i de næste blade. En stor del af Slægtsgården er optaget af forberedelserne til årsmødet. Desuden er det vigtigt at kredsene melder ind om aktiviteter, så nabokredsene er underrettet om det der foregår. Alle kan jo deltage i alle arrangementer, men nogle kræver tilmelding.

Vedtægtsændringsforslaget blev vel modtaget på HB-mødet og det anbefales hermed også til vedtagelse på årsmødet. Vedtægtsforslaget bringes her i dette blad og de nuværende vedtægter kan tilgås på foreningens hjemmeside slaegtsgaardsforeningen.dk

Der er ikke indkommet andre forsalg til behandling på årsmødet i Rebild.

Tilmeldingerne er i gang til årsmødet. Færre vil overnatte, men foreningen håber på en god tilslutning til den øvrige del af programmet. Som nogen måske har bemærket, falder årsmødets sidste dag på søndag den 26. maj 2019. Denne dato er der også valg til Europa-Parlamentet. Hvis man ikke tror man kan nå at stemme i sin hjemkommune er det jo en oplagt mulighed at brevstemme nogle dage i forvejen. Folketingsvalget nærmer sig også, så hvem ved om vi denne dag får mulighed for at sætte to kryds.

   

Formand Gunhild Olesen Møller
Indlæg til blad nr. 456 februar 2019.
Igennem nogle år har der været tilknyttet to ejendomskonsulenter til Dansk Slægtsgårdsforening. Peder Christensen fra LMO i Viborg og Michael Munthe Fog fra Gefion på Sjælland, sidstnævnte gennem en længere periode. I løbet af år 2018 stoppede begge i deres ansættelsesforhold. Efterspørgslen efter deres ydelser fra vores medlemmer har været yderst begrænset de senere år. Eftersom landbocentre er sluttet sammen i stadig større enheder med specialviden, kan vores medlemmer søge rådgivning der i forbindelse med generationsskifte eller salg af ejendommen til fremmede. Et ejendomssalg er en kompliceret sag og den rigtige rådgivning er utrolig vigtig og kan flytte mange penge på bundlinjen.
Foreningen har sendt en hilsen til de to ejendomskonsulenter og takket for indsatsen gennem årene.

Det er stadig en udfordring at få indsamlet e-mails i nogle kredse. De fleste kredsbestyrelser har taget opgaven på sig og gået aktivt ud til deres medlemmer, men nogle kredse halter stadig bagefter. Stort set alle har i dag en e-mailadresse, så nok engang vil jeg opfordre medlemmerne til at sende deres e-mail til den nye medlemsadministrator Torben Videbæk, som netop har taget over efter Inger Marie Wibholm. Hvis I skifter e-mail eller postadresse er det vigtigt at meddele det til administratoren, så bladet Slægtsgården ikke ryger tilbage til afsenderen.

Forretningsudvalget søgte i sidste blad efter en person med juridisk indsigt der ville være behjælpelig med nogle tilpasninger og konsekvensrettelser af vedtægterne. Det var der ingen der meldte sig til i år 2018, men siden er det lysnet så vedtægterne kan blive bragt op to date i forhold til den måde foreningen drives på i dag.

Her på det seneste er aftaler og de praktiske ting omkring årsmødet i Himmerlandskredsen i Rebild i dagene 24-26. maj 2019 faldet på plads. Det er et alsidigt program, som jeg hermed vil opfordre jer til at deltage i. Der er mulighed for at deltage i dele af programmet, hvis man ikke kan afsætte hele weekenden.

Op til jul blev jeg igen overrasket med en helt uventet julegave. Vores medlem Peter Sørensen på Hjembækgaard i Sangstrup ved Grenå havde igen begået en bog som udkom lige op til jul. Det digre værk på 560 sider har titlen fra Urtid til Nutid ved Djurslands Kalkklinter. En rejse på 65 mio. år. Peter Sørensen har altid holdt af sin hjemstavn og det gennemsyrer bogen som han har samlet notater til gennem 50 år. Det er en flot bog, som jeg kan anbefale. Den handler om nogle landsbyer på Djursland, men beskriver en udvikling som hele Danmarks småbyer og landbrug har gennemløbet. I bogen beskrives dagliglivet og pudsige hændelser med afsæt i ting der virkelig er foregået. Peter Sørensens navn virker måske bekendt for nogle af Slægtsgårdens læsere? Han var guide på en tur til klinterne da
Aarhus Kredsen i år 2009 havde årsmøde og en kvinde spurgte ”Har I kørt hvide sten på stranden? Jeg har takket Peter Sørensen for bogen og invitationen til at besøge Hjembækgaard til sommer.

Formandsindlæg til blad nr. 455. (udkom 1. december 2018)
Ved. Formand Gunhild Olesen Møller
Eftersommeren har været en travl tid for forretningsudvalget med en del opgaver til følge. Siden sidst er der sket det at formand og næstformand i Ringkøbing Kredsen har byttet plads. Det skete så sent at jeg ikke fik det med i min leder i sidste blad. Den nye formand er Harry Jensen fra Skjern. Jens Ulrik Tarpgaard overtager næstformandsposten og fortsætter i Arkivudvalget, da han kender arkivet og Arkivdriften er under udfasning.

Vedrørende Haderslev Kredsen nedlagde formanden Gunnar Kloppenborg- Skumsager formandshvervet og meldte sig ud af foreningen i august 2018. I Det sydlige Sønderjylland ønskede Chr. A. Krogh den 5. oktober ikke at fortsætte i bestyrelsen for den nye kredsdannelse af personlige årsager. I
begge kredse har arbejdet ligget stille i over to år. Se mere under Nyt fra Kredsene, hvor mødet i Rødekro den 5. oktober er nærmere omtalt. Den nye kredsdannelse får navnet Sønderjyllandskredsen og ny formand blev Paul Henrik Hansen fra Rødekro.

På det organisatoriske plan er der også ændringer på vej. Inger Marie Wibholm fra Maribo stopper som medlemsadministrator efter at have gjort et stort arbejde bl.a. i relation til registreringer og indsamlingen af e-mails. På årsmødet i maj var vi så heldige at Torben Videbæk fra Aakirkeby på Bornholm meldte sig til at overtage opgaven som ny medlemsadministrator. Så foreningen har været i gang med at få adgangene i banken på plads. Der er et stort arbejde med løbende at få opdateret adressekartoteket. Vi er heller ikke helt i mål med indsamlingen af e-mails, så det kan stadig nås. Det er op til vores medlemmer at holde kartoteket opdateret med flytninger og nye e-mailadresser. Opkrævning per e-mail er alt andet lettere end hvis der skal opkræves per brev. Hvis der ydermere skal rykkes for kontingentet
koster det både tid og penge. Hermed en tak til de der har ydet en frivillig indsats for foreningen og velkommen til de nye.

Der har været afholdt møde med repræsentanter for Statens Arkiver (SA) på Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup med henblik på udfasning af arkivet og overdragelse af arkivalierne til sikring af oplysningerne for eftertiden. SA har efterfølgende meddelt med navns nævnelse det materiale de er interesseret i at overtage. Det drejer sig om knap halvdelen af arkivet indhold. Det Grønne Museum på Gl. Estrup har i forvejen et bibliotek på 18.000 bøger og vil også godt kigge på at det kan suppleres yderligere med
materiale fra Slægtsgårdsarkivet. Slægtsforskernes Bibliotek og andre arkiver udgør også nogle muligheder som vi skal se på til foråret når bestyrelsen har taget stilling. Endelig er der en del materiale der står til kassation, herunder materiale som tiden er løbet fra. I disse tider hvor man kan finde meget på nettet, stilles der andre krav. Der har ikke været praktiseret nogen formel indsamlingspolitik på arkivet, så der er også materiale der intet har med slægtsgårde at gøre.

Jeg har netop modtaget meddelelse om at Slægtsgårdsforeningen er betænkt i et testamente med kr. 20.000. Nærmere kan ikke oplyses, da det er omfattet af fortrolighed.

Hvordan kan medlemmerne hjælpe bestyrelsen med at finde frem til potentielle medlemmer der ikke kender vores forening? Fx ved at deltage i møder eller ”Åbent Hus” arrangementer og gøre opmærksom på foreningen. Den 12. september var jeg til Åben Stald i en nybygget svinestald i Vestervig. Hvis I kender datoen for lignende arrangementer i god til kan Ole G. Nielsen sende nogle ekstra blade til jer til uddeling.

Opslag/annonce: Medlem med juridisk indsigt søges
Dansk Slægtsgårdsforenings skal have fornyet vedtægterne til foråret. Eftersom der er ting der skal ændres, herunder almindelige konsekvensrettelser. Er der blandt vores medlemmer en person der vil
hjælpe forretningsudvalget med denne forholdsvis begrænsede opgave?
På vegne af Forretningsudvalget.
Fmd. Gunhild Olesen Møller

Indlæg til blad nr. 453. Juni 2018.

afs. Landsformand Gunhild Olesen Møller

Igen i år kunne vi afholde årsmøde i strålende solskin. Det var et godt og veltilrettelagt årsmøde der blev afviklet i Sjællandsyd Kredsen med overnatning på Hotel Comwell i Sorø. Da vi var flest deltagere var der 80. Det er færre end sidste år, men stadig et fint deltagerantal. Geografisk bevægede vi os ind i nabokredsene. Der var ingen bus til rådighed og den blev fravalgt tidligt i planlægningsfasen, da der alle steder var gode parkeringsmuligheder. Deltagerne fra Jylland foretrækker kørsel i egen bil, da det er forbundet med stor risiko for hærværk at efterlade sin bil på en pendlerplads langs motorvejen.

Forturen i Sorø var tilrettelagt af redaktør Ole G. Nielsen og 50 personer deltag. Det var to meget vidende guider der viste rundt. Hermed en tak til alle der har medvirket til årsmødets afvikling.

Årsregnskabet udviste et overskud på kr. 8.338 hvilket var tæt på det budgetterede. Vedrørende år 2019 er kontingentet uændret fastsat til kr. 300. Med det udgiftsniveau der estimes vil det give et underskud på kr. 32.000. Derfor er det nødvendigt at se på besparelsesmuligheder. Det optalte jeg også i min sidste leder i blad nr. 452. Eftersom at Slægtsgårdsarkivet har kostet mellem kr. 57.000-70.000 at drive i de senere år er det nødvendigt at se på denne udgift i takt med at medlemstallet har været jævnt faldende. Antallet af landbrug falder stadig og det smitter også af på antallet af slægtsgårde, om end lidt langsommere. Derfor bliver en af arbejdsopgaverne i det kommende år at finde ud af hvordan oplysningerne i arkivalierne kan opbevares for eftertiden. For indeværende er der en forespørgsel hos Rigsarkivet og de har udbedt sig mere udførlige beskrivelser af hvad Slægtsgårdsarkivet indeholder. Rigsarkivet er meget selektivt når det gælder om at modtage materiale fra privatarkiver og der er brugerbetaling på afleveringer. Der har ikke været besluttet nogen indsamlingspolitik for Slægtsgårdsarkivet, så der forefindes meget andet end materiale om slægtsgårde. Det tegner til at der forestår et større arbejde med at finde ud af hvor de forskellige arkivmaterialer kan genplaceres.

På årsmødet generalforsamling var der for andet år i træk igen kampvalg. Jeg var indstillet til genvalg af et flertal i hovedbestyrelsen, som allerede nævnt i blad nr. 452. Tidligere forretningsfører Inger Hansen stillede op med det formål at give Slægtsgårdsforeningen et roligt otium. Den linje var der 4 der tilsluttede sig. 4 stemte blankt og 37 støttede mit kandidatur. Det er jeg glad for. Jeg står for linjen med at fortsætte foreningsdriften, så lange der er mulighed for det. Det kræver naturligvis løbende tilpasninger af økonomien. Derfor er jeg glad for at både næstformand Finn Bang Olsen og forretningsudvalgsmedlem Niels Ole Volhøj fortsætter på posterne, Arkivudvalget forblev også uændret.

Hvorvidt forretningsudvalget er nødt til at gå ind og hjælpe de lokalkredse der ikke fungerer må komme an på en prøve. Det er før sket. Det kan for indeværende dreje sig om indsamling af e-mail adresser og om manglende afholdelse af en generalforsamling. Det er lokalkredsene der har ansvaret for medlemsplejen lokalt og det er også dem der skal sørge for at der afholdes nogle arrangementer. Det er ærgerligt når folk melder sig ud begrundet i manglende aktivitet. I år udkommer Slægtsgården 5 gange og det er også besluttet at fastholde den kadence i år 2019.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til de medlemmer der har gentegnet sig. Vi mangler at følge op på nogle medlemmer, så hvis du har en opkrævning der ligger på dit medlemskab kan jeg kun opfordre til at få den betalt. Vi samler stadig e-mails ind og vil gerne modtage disse. Det letter administrationen hos Inger Marie Wibholm. Der har bebudet sin fratræden med udgangen af dette år. Det er både dyrt og arbejdskrævende at udsende breve med postvæsenet.

Formandsindlæg til blad nr. 452. maj 2018
Afs. Gunhild Olesen Møller

Der er intet som foråret når dagene længes, lærken synger og alt grønnes. Landbruget er et af de få erhverv der er afhængig af vind og vejr. For godt nok er der travlt i marken, men jeg bliver også mindet om hvorfor jeg egentlig valgte at blive landmand når jeg ser ploven vende jorden bag mig og den sorte jord blive vendt op og de frække måger i hundredvis venter på at der skal blive serveret en godbid. Her fra Bronzehavegaards marker er der udsigt til Limfjorden. Jeg har god tid til at nyde udsigten og overveje verdenssituationen når jeg kører frem og tilbage.
Det har været et travlt år i foreningen. Forretningsudvalget (FU), Finn Bang Olsen, Niels Ole Volhøj og undertegnede, har været omme ad rigtig mange ting. Også ret trælse ting ind i mellem. I FU har vi været enige om tingene og nødvendigheden af fortsat at modernisere foreningen. Snakken om at lukke foreningen er ligesom ikke aktuel. Forleden på hovedbestyrelsesmødet på Gl. Estrup var der fin opbakning fra kredsformændene til at blive årsmødeværter de næste fire år.
Et fast punkt på hovedbestyrelsesmødet er valg af formand på årsmødet. Der blev forlangt skriftlig afstemning blandt de 14 stemmeberettigede. Kun mit navn blev foreslået og så skred man til afstemning. 11 stemte for mit kandidatur, to var blanke og en undlod at stemme. Jeg hæfter mig mest ved de 11 der vil i samme retning som jeg og ruste foreningen til fremtiden, fremfor de der synes at det hele skal køre i samme spor.
Det leder over i det næste. Slægtsgårdsarkivet har i disse dage været på Gl. Estrup i 25 år. Dengang havde foreningen op mod 3.000 medlemmer til at betale arkivudgifterne. Nu er tallet på godt 900 og eftersom tallet har været jævnt faldende belaster Slægtsgårdsarkivet foreningen med en stadig større andel af kontingentindtægterne. Arkivdriften har andraget mellem kr. 55.000-70.000 de senere år og det er uholdbart på sigt. Budgetforslaget i foreningen er for år 2019 et minus på kr. 32.000.
Der er samlet rigtig meget på arkivet, også ting som rettelig hører mere hjemme på lokalarkiver og noget på Det Kongelige Bibliotek. Brugerne af arkiver har en anden forventning til tilgængelighed i dag, end tidligere.
Folk er vandt til at kunne sidde hjemme ved deres pc og tilgå oplysningerne. På Slægtsgårdsarkivet kan folk tilgå oplysningerne ved at besøge stedet eller bede arkivarerne kopiere nogle få sider. I år 2017 var der 30 besøgende og forespørgsler per mail. Der er et meget stort digitaliseringsefterslæb, som ikke kan udføres i de fire timer arkivet har åbent om ugen.
FU, arkivudvalget og en arkivar har haft møde med ledelsen på Det Grønne Museum og det ligger alle stærkt på sinde at bevare oplysningerne om slægtsgårdene for eftertiden. Museet har tidligere været inddraget i overvejelser om arkivets fremtid og dengang som nu har de meddelt at de vil være behjælpelige med at finde en løsning, men arkivdrift er ikke noget de hverken kan eller må påtage sig eftersom det ikke er inden for deres ansvars område. Ledelsen på museet anbefalede at kontakte Statens Arkiver, men oplyste samtidig at der er brugerbetaling ved afleveringer. På hovedbestyrelsesmødet blev det besluttet at afsøge mulighederne hos Statens Arkiver.

Webmaster søges
Dansk Slægtsgårdforening mangler stadig en person, der vil påtage sig at holde hjemmesiden opdateret. For indeværende har jeg en kontakt der udfører det, men det er en nødløsning som er midlertidig.
Opdatering af hjemmesiden er ikke nogen stor opgave og det drejer sig om at bruge lidt tid et par gange om måneden.

Fmd. Gunhild Olesen Møller