Medlemsbladet “Slægtsgården”

Dansk Slægtsgårdsforenings medlemsblad er på 16 sider og udkommer 5 gange årligt.
Det første nummer udkom den 15. oktober 1942. Bladet har altså 75 års jubilæum i år.

Redaktion

Ole G. Nielsen
Bøgeparken 25 B, 4241 Vemmelev
Tlf. 24 93 34 12.
E-mail: olegn@mail.tele.dk

Ole G. Nielsen har redigeret Slægtsgården siden 1986.

”Slægtsgården” 75 år

Den 15. oktober 1942 udkom det første nummer af medlemsbladet for Slægtsgårdsforeningen, så med dette blad (nr. 449 oktober 2017) markeres de 75 år.

I de første år udkom bladet hvert måned, siden udkom det uregelmæssigt, og efter en turbulent periode blev det besluttet, at bladet skulle udkomme omkring den 20. i de lige måneder. En beslutning som var været gældende indtil nærværende årgang, hvor hovedbestyrelsen har besluttet kun at udsende fem blade årligt.
Det var foreningens dynamiske sekretær og arkivar Christian Dam, som redigerede de første blade. Men efter besættelsesmagtens attentat på ham, indskrænkedes han arbejdsindsats, og landsformanden, Jørgen Petersen, Thorsgård, overtog redaktionen. Dengang havde bladet en betydelig læsekreds, da medlemstallet i 1943 var på 4.540 medlemmer.
Dobbeltfunktionen som landsformand og redaktør gav problemer, for Jørgen Petersen – folketingskandidat for Det radikale Venstre – betragtede mere bladet som et blad for sit parti end et blad for en kulturel forening. I 1947 trak han sig fra formandsposten og i 1950 som redaktør.

Bladudvalget
Den 21. juni 1947 blev det besluttet at nedsætte et bladudvalg, hvis formål det var at skabe økonomi i bladet. De første år bestod udvalget af Jørgen Petersen, Thorsgård og H. M. Markersen, Markersdal.
I 1950 ændredes bladudvalgets sammensætning. H. M. Markersen var blevet landsformand, og i stedet for ham valgtes næstformanden Jens Jensen, Sode. Endvidere udpegedes: Bent Bjergskov, Rosenlund og H. Cederfeld de Simonsen, Erholm. Senere supplerede udvalget sig med konsulent Hans Balle.

Jens Jensen, Sode var formand for udvalget indtil 1953, hvorefter Cederfeld de Simonsen overtog posten, og han varetog bladets interesser gennem 17 år. I 1970 afløstes han af Bent Bjergskov, Rosenlund. Han døde i 1984 og Peder Møller Frifelt, Frifeltgård blev udvalgsformand. I 1996 valgtes A. C. Winther Hansen, Trillbakkegård til ny bladudvalgsformand, en post han beklædte i 9 år til den ansvarsfulde opgave blev overtaget af Peder Mouritsen, Sædding Storgård. Året efter blev Peder Mouritsen valgt til landsformand.
Bladudvalget var et meget dynamisk udvalg. Foruden de tre hovedbestyrelsesvalgte medlemmer deltog landsformand og redaktøren. Efter Slægtsgårdsarkivet var flyttet til Gl. Estrup i 1993 deltog arkivleder Ejgil Overby i møderne, og da foreningens forretningsfører, Inger M. Hansen, var gået på pension fra Nordea, deltog hun også.

Med udgangen af 2007 ophørte bladudvalget. Grundet bladudvalgets brede sammensætning blev det nærmest forretningsudvalg, men da vedtægterne fordrede et forretningsudvalg og ikke nævnte et bladudvalg, besluttedes at ændre navnet, så vedtægterne blev overholdt. Efter nogle år forlangte et forretningsudvalgsmedlem, at ansatte skulle holdes væk fra mødet og kun fik foretræde på aftalt tid. Dermed forsvandt et hyggeligt samarbejdsrum, hvor alle, der havde kendskab til foreningens forskellige dele, var samlet, og foreningens ve og vel blev behandlet.

Referencerammen
Slægtsgårdsbladet er et medlemsblad, men det har altid haft forskelligt læsestof. Fra blad nr. 1 har der været bragt historier om slægtsgårde. Denne tradition er i overensstemmelse med foreningens formål, der lyder: ”Foreningens formål er at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde, både de nedlagte, de nuværende og de kommende.” Denne formulering holder redaktionen fast i, selvom Slægtsgårdsforeningen nu har lagt slægtsgårdene bag sig. Indtil 1958 skulle medlemmerne af foreningen være ejere af slægtsgårde, derefter var det kun et krav til hovedbestyrelsesmedlemmerne. I 1990 ændredes hovedbestyrelsens sammensætning, så der var 6 årsmødevalgte medlemmer, som skulle have rødderne i orden, og de blev suppleret med de til enhver tid siddende kredsformænd. Ved en senere ændring indskrænkedes hovedbestyrelsen til en årsmødevalgt formand og kredsformændene. Og det sidste er ændringen fra 2016, hvor der ej heller stilles krav om at landsformanden skal være slægtsgårdsejer. Til trods for den opgivende holdning overfor slægtsgårdene har redaktionen fastholdt, at der hver gang skal være en slægtsgård omtalt i bladet, men gårde uden slægtshistorie kan også omtales. Det er dog redaktionens mål at fastholde slægtsgårdsbegrebet, så man er klar over, hvilket værdigrundlag foreningen arbejder på.

At eje en slægtsgård er noget meget eksklusivt, noget man gennem generationer har gjort sig fortjent til.
OGN

Redaktører af Slægtsgården:

1942-1943 Christian Damm
1943-1951 Jørgen Pedersen
1951-1968 Ib Paulsen
1968-1969 Preben Hellelund
1969-1973 Ib Paulsen
1973-1974 Hans Balle
1974-1986 Hans Hviid
1986- Ole G. Nielsen

Dr. phil. Erik Helmer Pedersen skriver i Slægtsgården.

Der har indtil nu været bragt følgende artikler:
I nr. 378: Blicher som landøkonom.
I nr. 379: Det danske landbrugseventyr og H.C. Andersen
I nr. 380: Dansk bondelandbrug og Grundtvig
I nr. 381: Dansk bondeliv, set fra katederet
I nr. 382: Amtsbeskrivelserne 1826-44 og deres historie.
I nr. 384: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 385: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 386: En historie om bondebrugets og bondegårdens æstetik.
I nr. 387: Landbrugsadelen Hansen.
I nr. 391: Historikeren, dr. phil. Hans Jensen. Den danske bondegårds miskendte talsmand.
I nr. 394: Englandskrigene.
I nr. 395: 1864 – et tidsbillede.
I nr. 397: Hedesagen under forvandling.
I nr. 398: Fra Reventlow til Gæmelke – eller 225 års dansk landbrugshistorie.
I nr. 400: Større danske landbrug.
I nr. 401: Reventlow – med forlov.
I nr. 402: Rugmaksimalen.
I nr. 413: Niels Johannes Fjord.
I nr. 414: Niels Johannes Fjord.
I nr. 416: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 1. del.
I nr. 417: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 2. del.
I nr. 422: Fra Sønder Vinge til Bellahøj. Dansk landbrugshistorie i et tusindårigt forløb.
I nr. 425: Det store skel 1914.
I nr. 439: Om Peder Wessel Tordenskjold (anmeldelse af Dan H. Andersens bog om Tordenskjold)