Om arkivet

Dansk Slægtsgårdsarkiv er lukket og samlingerne er overgået til Statens Arkiver i efteråret 2019. Herefter henviser til egensøgning i Daisy.


Indlæg om Slægtsgårdsarkivet til blad nr. 460. udkom 1. dec. 2019
Landsformand Gunhild Olesen Møller

Dansk Slægtsgårdsarkivs afvikling og arkivaliernes fremtid.
Eftersom Dansk Slægtsgårdsforening gennem en årrække havde oplevet et stadig dalende medlemstal, var tiden for et par år siden kommet til at se på udgifterne til Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup, da dette arkiv i sagens natur belastede de resterende medlemmers kontingentkroner med en stigende andel. Udgiften androg omkring kr. 70.000 per år. Tidligere havde der været en kontakt til Det Grønne Museum på Gl. Estrup med en forventning om at de kunne være interesserede i at overtage driften af Slægtsgårdsarkivet,
men de meldte klart ud at det måtte de helt enkelt ikke påtage sig da det ikke indgik i deres ansvarsområde. Det Grønne Museum ville dog gerne støtte med kontakter i afviklingen.

Hovedbestyrelsen traf i foråret 2018 den beslutning at forespørge Statens Arkiver om de var interesserede i at overtage dele af arkivalierne. Statens Arkiver har en ret restriktiv indsamlingspolitik, de meldte efter nogen tid tilbage at de gerne ville have en liste over arkivalierne og senere aflægge et besøg. Efter besøget blev materialet vurderet at den indsamlingsansvarlige, samt der blev oplyst en foreløbig pris på afleveringen. Der er brugerbetaling på afleveringer. Statens Arkiver meldte efterfølgende at de var interesserede i at overtage omkring halvdelen af arkivet indhold. Det blev godkendt på hovedbestyrelsens møde i foråret 2019. Her blev der også taget stilling til hvad der skulle ske med arkivets øvrige indhold. Køreplanen var således lagt og 4. september afhentede arkivar Erik Laursen og flyttefolkene omtrent 65 store flyttekasser.

Sideløbende har der været holdt møde med Det Grønne Museum, arkivarerne og repræsentanter fra Slægtsgårdsforeningen. Leder fra Det Grønne Museum Anne Bjerrekær stillede med fem personer som gennemgik arkivalierne. Det var dog ret begrænset hvad de var interesserede i, men en repræsentant har besøgt arkivet flere gange og udtaget nogle håndbøger. Midt i september blev efterfølgende som aftalt
foreningen Danske Slægtsforskere kontaktet og modtog en liste over bogsamlingen på arkivet. Den omfattede ca. 1.200 titler. Der var en del ukomplette årgange af årbøger, telefonbøger, opslagsværker tilbage. Danske Slægtsforskere meldte tilbage at de var interesserede og at de kunne komme i arkivets åbningstid den 16. oktober i efterårsferien. Næstformand Per Andersen og tre hjælpere ankom i to biler og udtog bogsamlingen, samt de fleste årbøger, mv. I alt omkring 45 små flyttekasser. Slægtsforskernes
Bibliotek er beliggende i Albertslund. Eftersom der ved begge arkivalie afhentninger har været bemandet i landbrugsmuseets afdeling nede under arkivet har flyttefolkene kunnet benytte deres trappe, hvilket har været en stor fordel da den normale adgang til arkivet ellers er ad en snoet vindeltrappe.

I skrivende stund er der truffet aftale med Det Grønne Museum om at udtage de møbler foreningen kan lade stå i lighed med hylder og faste reoler. De øvrige møbler, alle meget gamle, vil et genbruscenter i Assentoft besigtige, samt et par hylder med gamle bøger og noget ældre it-udstyr. Tilbage er desuden to arkivserier med gamle håndskrevne kartotekskort i anslået 200 kasser (på størrelse med skotøjsæsker). Begge arkivserier er totalt uinteressante og skal destrueres. Den ene hidrører fra Dansk Folkemindesamling og de er ikke interesserede. Serien har stået urørt i 26 år siden indflytningen. Der er en del gamle numre af Slægtsgården, men ellers er alt stort set afsat. Tilbage forestår en opgave med hovedrengøring.

Eftersom Rigsarkivet må anses for det ypperste sted at opbevare Slægtsgårdsforeningens arkiver er det den bedste afslutning foreningen kan ønske sig til gavn for eftertiden. Arkivpakkerne bliver lagt ind i Rigsarkivets database Daisy. Adgangen hertil vil være via hjemmesiden: https://www.sa.dk/da/. Herefter søges under ”Søg og Bestil” vælges avanceret søgning. Der vil fx stå ”Dansk Slægtsgårdsarkiv, Sognesamling”, Dansk Slægtsgårdsarkiv, Hass-slægtens arkiv” osv.

Følgende er afleveret til Rigsarkivet: Sognesamlingen, foreningens arkiv, Hass-slægtens arkiv, Hemmingsens arkiv, Frk. Tesches arkiv, J. Madsens arkiv, Frk. Henriksens samling, Laur. Larsens og Lars Andersens samling,
en samling vedr. skånske hjemstavnsforeninger, Nybergs papirer, Fabers samling, Salomon Frifelts arkiv, Albert Larsen, unika udtaget af tidsskriftsamlingen bl.a. erindringer, Kontrolforeningsmateriale.
Tilgængeligheden følger Arkivloven og ved bestilling oplyses hvilke af Rigsarkivet fire læsesale man ønsker at benytte.

Vedrørende foreningen Danske Slægtsforskere gør de løbende deres materiale tilgængeligt online gennem Dansk Slægtsforskeres Bibliotek. Her er en flok frivillige engageret i øbende at indscanne materiale. Det kan
dels ske manuelt og dels ved automatscanning. Dvs. af de bøger biblioteket råder over i to eksemplarer kan den ene sprættes op og automatscannes.

Tilbage er at sige tak til de to arkivarer Inge Nissen og Else Skovbo Jensen for mange års tro tjeneste. Dansk Slægtsgårdsforening er også glade for jeres store hjælp i afviklingen af arkivet. Det er vemodigt at tage afsked, men I gik beredvilligt til opgaven. På foreningens vegne vil jeg ønske jer alt godt fremover.

Slægtsforskernes Bibliotek

I forbindelse med nedlæggelsen af Slægtsgårdsarkivet blev omkring 1.200 bøger overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek, hvoraf en del var lokalhistorisk litteratur og et antal slægtsbøger, samt en samling af tidsskriftet ”Slægtsgården”.  Biblioteket er en del af foreningens Danske Slægtsforskeres virke og er beliggende i Albertslund, hvor også en bogsamling har til huse. Tilgangen til dette bibliotek har i år 2019 været stor. Der er bl.a. tilgået samlinger fra Rigsarkivet, Genealogisk Samling fra Frederiksberg Bibliotek, materiale fra andre biblioteker og fra private donorer. Samlingen består af mere end 35.000 titler og der blev i år 2019 registreret 4.800 nye eksemplarer i bibliotekssystemet. Det er frivillige der arbejder med digitaliseringen. Den foregår primært ved opskæring af dubletter og anvendelse af en hurtigscanner med gennemløb. Derudover anvendes manuelle bogscannere når der er tale om bøger, der skal bevares, men ønskes scannet. De scannede sider gennemgår herefter en efterbehandling. I år 2019 blev der fortaget ca. 500.000 downloads via forskellige kanaler. Såsom Slægtsforskernes Biblioteks egen hjemmeside, Google søgninger og links på andre sider som www.ronlev.dk

Landsformand Gunhild Olesen Møller